“Cyberaanvallen tasten zenuwstelsel maatschappij aan”

 1. Inleiding

Jaarlijks wordt door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) vastgesteld. Het CSBN biedt inzicht in de digitale dreiging en de belangen die daardoor kunnen worden aangetast. Op 28 juni 2021 is het CSBN 2021 uitgebracht en willen wij enkele aandachtspunten voor ondernemend Nederland onder de aandacht brengen. Enerzijds om mee te werken aan bewustwording dat de weerbaarheid van ondernemingen tegen cybercrime niet voldoende is en de noodzaak tot verbetering noodzakelijk is.

Alhoewel het Nationaal Cyber Security Centrum positieve ontwikkelingen signaleert zoals toename van het gebruik van multi-factor authenticatie, het uitfaseren van een aantal onveilige technologieën, een verbetering van detectie en respons en een breed scala aan concrete initiatieven om de weerbaarheid van organisaties te verbeteren blijkt op basis van incidenten dat nog steeds niet of onvoldoende basismaatregelen zijn getroffen.  

Bovenstaande ligt in lijn met wat wij als IT-auditors in de praktijk signaleren: we zien positieve ontwikkelingen op het gebied van beveiliging bij ondernemingen als gevolg van toename van bewustwording. Tegelijkertijd stellen wij ook vast dat ondernemingen nog een (soms flinke) verbetering moeten doorvoeren. 

Wij vinden dat IT-auditors een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de bewustwording van ondernemend Nederland om de digitale weerbaarheid te verbeteren. Aan de hand van deze korte samenvatting willen wij hieraan een bijdrage leveren binnen onze relaties en klanten. Wij hebben de aandachtspunten opgenomen die wij inschatten als van belang voor organisaties in ons netwerk en waar van toepassing citeren wij teksten uit het CSBN 2021. 

 1. Cybersecuritybeeld 2021 

Inleiding

Het CSBN 2021 stel dat de digitale en de fysieke wereld sterker verweven zijn geraakt en steeds minder goed van elkaar zijn te onderscheiden.  Er zijn amper nog processen zonder digitale component. 

“Een cyberincident raakt digitale processen en wanneer die niet naar behoren werken, heeft dat effect op het functioneren van organisaties: digitale veiligheid blijft onlosmakelijk verbonden met de nationale veiligheid en kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting.”

Zowel de digitale dreiging als de weerbaarheid blijft in ontwikkeling en governance /risicomanagement moeten zorgen voor een voldoende balans tussen digitale dreiging en weerbaarheid. 

CSBN 2021 geeft aan dat als gevolg van COVID-19 de maatschappij verder is gedigitaliseerd waardoor commerciële, educatieve en sociale activiteiten dankzij ICT toch (deels) konden doorgaan met als gevolg dat de digitale ruimte belangrijker is geworden voor het functioneren van de maatschappij. 

Het gevolg hiervan is dat het dreigingsbeeld is verschoven waarbij cybercriminelen gretig gebruik maken van het wereldwijde actuele thema COVID-19 om via dit thema onder andere gerichte phishing –mails te verzenden. 

Bij cybercriminelen draait het om geld. Een aantal cybercriminele groepen beschikt over capaciteiten die niet onder doen voor het niveau van statelijke actoren. Zo is ransomware geïdentificeerd als een verschijnsel dat grote maatschappelijke impact kan hebben. Het kent bovendien een solide verdienmodel en is onderdeel van een omvangrijke, volwassen geworden cybercriminele economie.  Ransomware is onderdeel van een breder proces waarbij verschillende stappen worden onderscheiden:

Cybercriminelen nemen de tijd om netwerken van slachtoffers binnen te komen, uit te zoeken op welke wijze ze maximale ontwrichting van processen kunnen bereiken en wat een “geschikt” (want reëel) bedrag aan te eisen losgeld is. Ze brengen vaak langere tijd ongezien in een netwerk door. Door ook back-ups van systemen onbruikbaar te maken, vergroten ze de impact van de aanval en kunnen ze meer losgeld eisen. 

De slachtoffers van deze veelal ongerichte aanvallen zijn over het algemeen kleine tot middelgrote bedrijven en in toenemende mate publieke instellingen zoals lagere overheden. Dit zijn slachtoffers met doorgaans een lage tot beperkte weerbaarheid, waarin relatief weinig tijd en moeite hoeft te worden gestoken door de aanvaller. In het uiterste geval is de schade aan systemen zo ernstig, dat herstel niet mogelijk is. Dan rest alleen nog het opnieuw opbouwen van systemen en soms zelf het vergaren van verloren data!

Uit de incidenten van afgelopen jaar blijkt dat basismaatregelen nog te vaak of onvoldoende getroffen worden. Cybercriminelen maken snel misbruik van kwetsbaarheden in hard- en software en doen dat gedurende lange tijd. Hierbij wordt aanhoudend succesvol misbruik gemaakt van bekende kwetsbaarheden.  Het blijkt uit de incidenten dat organisaties niet tijdig hun systemen patchen, denk aan de kwetsbaarheden van Citrix en MS Echange afgelopen jaren. 

Verschillende incidenten zijn illustratief voor de structurele kloof tussen bekendwording van kritieke kwetsbaarheden en het (later) uitvoeren van beveiligingsupdates.

De rol van het MKB

Organisatie in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) beschikken veelal niet over de expertise en de middelen om de weerbaarheid naar een hoger plan te tillen. Toch kan ook het MKB doelwit zijn van geavanceerde actoren. Daarnaast kunnen kwetsbare ondernemingen in het MKB deel uitmaken van de leveranciersketens van vitale processen. Tegelijkertijd neemt de afhankelijkheid van ICT-dienstverleners in het MKB toe terwijl zij de basisbeveiliging niet altijd voldoende op orde hebben en vaak niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld updates en back-ups. Daardoor zijn digitale processen kwetsbaar voor allerlei vormen van misbruik en vrezen exports dat de verschillen in het niveau van weerbaarheid de komende jaren verder zullen toenemen. 

Het MKB is een essentieel onderdeel van ondernemend Nederland en daarom is het van vitaal belang om de basisbeveiliging binnen het MKB te verbeteren. 

Risicomanagement instrumenteel voor verhogen weerbaarheid

Uit het CSBN blijkt dat ondernemingen die basisbeveiliging op orde hebben en die er beter voor lijken te staan hebben zich ook gericht op een risicogebaseerde manier van werken. Hiervoor is een aantal breed toepasbare basisprincipes beschikbaar die ook door kleinere organisaties toegepast kunnen worden. 

Bestuurders dienen te sturen op beheersing van risico’s.

Het CSBN verwijst voor een overzicht van basismaatregelen naar de “Handreiking Cybersecuritymaatregelen” van het NCSC. Deze zijn wel belangrijk maar niet afdoende. Zij zorgen voor een minimumniveau maar dienen aangevuld te worden om te anticiperen op geavanceerdere aanvallers en complexere problemen. Hiervoor is het toepassen van risicomanagement essentieel. Het CSBN geeft hierbij aan dat elke onderneming vrij is een eigen aanpak voor risicomanagement vorm te geven maar adviseert de volgende fundamentele principes te volgen:

 • Weerbaarheid is een teamprestatie (en niet een aangelegenheid voor de ICT-afdeling).
 • Scenario’s maken risico’s abstract. In hoofdstuk 8 van het CSBN zijn dreigingsscenario’s opgenomen. 
 • Geld en uptime zijn universele maatstaven: deze interpretaties vereenvoudigt het vergelijken van scenario’s.
 • Testen legt problemen bloot: papier is mooi maar werkt het ook?
 • Er kan van elkaar geleerd worden, ga in overleg met andere ondernemingen en deel ervaringen. 
 1. Cyberweerbaarheid en de rol van de IT-auditor 

IT-auditors vervullen een belangrijke rol om de bewustwording van een adequate beveiliging tegen cybercrime bij ondernemend Nederland te verbeteren. Zij kunnen vanuit een onafhankelijk rol dienen als een belangrijke partner voor de ondernemer door bijvoorbeeld vanuit een onafhankelijke rol de beveiliging door te lichten en ondernemers bewust te maken van het belang van een goede beveiliging: zowel voor hun zelf maar ook voor de maatschappij. 

De IT-auditors van Soll-IT kunt u hierin uiteraard ook ondersteunen door: 

 • de spreekwoordelijke thermometer in uw onderneming te steken en vast te stellen welke  risico’s aanwezig zijn en welke acties vereist en/of gewenst zijn;
 • u kunt aan de hand van onze rapportage acties uit gaan zetten en de beveiliging verbeteren; en
 • en na verbetering periodiek onze IT-auditor inzetten om te waarborgen dat uw beveiliging onder de aandacht is en blijft. 

Wilt u meer weten neem dan contact met ons op:

Soll-IT

Kon. Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam

E. info@soll-it.nl

T. +31 (0)20 5700 255

[bdp_post]

Wilt u meer weten?

Laten we dan eens kennismaken. Want onze persoonlijke aanpak geeft u meer inzicht in de IT beveiliging van uw onderneming én concrete verbeterpunten die we graag met u samen oppakken.

reCAPTCHA is required.
Deel deze pagina