Privacy Statement Soll-IT

Wij van Soll-IT, statutair gevestigd te Amsterdam aan de Jozef Israelskade 46B, vinden privacy ontzettend belangrijk. We verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een specifiek doel op basis van een rechtmatige grondslag. Dit doen we altijd bewust, zorgvuldig en veilig. Wij streven ernaar dat onze relaties en klanten hier op kunnen vertrouwen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier toezicht op in Nederland. Middels dit privacystatement zullen wij u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die (in)direct herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Soll-IT BV is de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze verantwoordelijkheid zullen wij altijd zeer bewust dragen.

Wanneer verstrekt u persoonsgegevens aan Soll-IT?

Wanneer u het contactformulier op onze website invult en verstuurt, verstrekt u aan ons persoonsgegevens, zoals uw naam en e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig om uw verzoeken aan ons te kunnen afhandelen of uw vraag te beantwoorden. De persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen niet voor andere doeleinden, dan waarvoor u ze heeft verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Soll-IT?

Wij verwerken enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van onze websitebezoekers verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mail adres;
 • Telefoonnummer;
 • Informatie die u invult in het vrije tekst veld (voor vragen en/of opmerkingen).

Voor welke doelen gebruikt Soll-IT uw gegevens?

De persoonsgegevens die een websitebezoeker aan ons verstrekt worden enkel gebruikt voor een doel: het behandelen van vragen/opmerkingen via ons contactformulier.

Op basis van welke grondslagen verwerkt Soll-IT persoonsgegevens?

Wanneer u gegevens aan ons wilt verstrekken via het contactformulier op de website, moet u ons van te voren actief toestemming geven om uw gegevens te verwerken. Dit doet u door het hokje aan te vinken voordat u een bericht kunt versturen. Hiermee geeft u aan dat u akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals in dit privacystatement beschreven.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens die we via de website van u verzamelen zullen nooit langer bewaard worden dan nodig is, of wettelijk verplicht, dan om de doelen te realiseren waarvoor we de gegevens hebben verzameld.

Deelt Soll-IT persoonsgegevens met andere partijen?

Soll-IT zal uw gegevens nooit verkopen of zomaar verspreiden. Met de beheerder van onze website hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te waarborgen dat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteren met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Hoe beveiligt Soll-IT de persoonsgegevens?

Soll-IT hanteert verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet in handen van onbevoegden terecht komen. Alle medewerkers van Soll-IT worden zorgvuldig geïnstrueerd en gecontroleerd op de naleving van deze maatregelen.

Welke cookies worden door Soll-IT geplaatst?

We houden met een cookie alleen bij of iemand in de Nederlandse versie of Engelse versie zit en de sessie in het formulier. Deze cookies, die ook een eigen expiratie tijd hebben, worden door ons alleen tijdens de sessie bewaard.

Welke privacyrechten hebt u?

Als betrokkene heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid: het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op inzage: het recht van mensen om uw persoonsgegevens te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: het recht om uw persoonsgegevens wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Wilt u een beroep doen op een van uw rechten of wilt u extra informatie over het uitoefenen van uw privacyrechten, dan kunt u ons mailen via privacy@soll-it.nl.

Wilt u een klacht indienen?

Wij doen er alles aan om verantwoordelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Mocht u hier toch niet van overtuigd zijn, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zijn verantwoordelijk voor de handhaving van uw privacyrechten binnen Nederland.

Aanpassen privacy statement

Soll-IT behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Deze versie is gepubliceerd op 10-07-2018.

Deel deze pagina